Adjectives are words that describe or modify another person or thing in the sentence.

Degrees of adjectives

Positive Comparative Superlative
- -tir -tirîn

 

Example - Degrees of adjectives

Positive Comparative Superlative Positive Comparative Superlative
Happy Happier Happiest XweşaL XweşaLtir XweşaLtirîn
Fat Fatter Fattest Qeün Qeüntir Qeüntirîn
White Whiter Whitest Çermig Çermigtir Çermigtirîn
Short Shorter Shortest KuL KuLtir KuLtirîn

 

To describe taste 

Bitter TîyeL, Gîrr, Gîl    
Bland Bîtam, Naxweş  
Tasty Tam, Tamdar, Mezedar, Awdar, xweştam, xweşmeze    
Salty SûL, Şûr    
Sour Tirş, Turş, Tirşaw    
Sweet Şirîn, Şîrîn    
Hot Tîj, Têj, Tund, Tin    
Rancid Tirşyag, Tirşyay, Tirşyaw    
Sweet and sour Tirş u şirîn    

 

To describe touch

 Cold Serd, Çay    
Warm  Germ    
Hot  Süyer, Dax, Germi gwirr    
Lukewarm  Şîrtîyen, Şîrtên, Serd u germ, Şîrma, Tin germ, MeLema, MiLema    
Cool   Hinik, Hûnik, Winik    
Hard Req, Sift, Sext, Tin    
Soft  Nerm, NûL, Şî, Nerm u nûL    
Dry  Hişk, Wişk, Req, Xwişk, Deym    
Wet  Terr, Fîsyag, Xüs    
Sharp Tîj, Têj, Birra, BaLbaz, BiLbaz, BiLbas, BiLe, Ney, Qamêş    
Dull (Opposite sharp) Kul    
Greasey Çewr, Zifr    
Dirty  Çirkin, ÇiLkin, Pîs, Pirt u pîs, Çirki çeqîrre    
Dusty  Tûz, Tep u tûz, TepLe tûzan, Tûzîn, Xak u xuL, XuLîn,..    
Loose  Leq, Şil, Şull, Lûq, Sis, Wil, WêL    
Melted  Tawyag, Têwyag, ...    
Silky  Ewrîşemî    
Sticky  Nüs, Nüç    
Tight  Teng, Tenge ber, Tesk, Xef, Xefe    

 

To describe sound

Silent Bîdeng, Bî fizze, Bî nize, Kirr, Mat, Kiş, Sirr, ...    
Loud Deng berz, Deng biLên, ŞiLix, ZiLayziL, ZiLe, ...    
Moaning Deme kawkî, Ajajgî, Deme dirrkî, Kîj kawirr, ...    
Mute LaL    
Noisy ŞiLix, ZiLayziL, ZiLe    
Whispering Çipanin, Sirke sirk, Fiçi gwir, Fiçe fiç, Wite wit, Pite pit    
Soft Nerm, Nazik, Nerm u nûL, NûL, Şî, Xirtig    
Squealing Qîjanin, Zîqanin, Zirranin    

 

To describe color

Black Sîye, Termas, QiLaxî, QazLaxî, Dêz, Reş, Mişkî    
Blue Kew, Awî, Lacewerd, Mawî    
Bright Rûjnak, Rûşin, Rûjna, Sû    
Brown Qaweî, Qehweî    
Dark Pirr reng, Tar    
Dull Matî, KaL    
Gold Zerrî, Zerrîn, TeLaî    
Gray Xakî    
Green Sewz, Sewnz, Sewzaw, Mûrt    
Light KaL, RisqaL, Kemreng    
Orange Narincî, Pirteqalî    
Pink AL, Süyer kaL    
Purple Wenewş, Benewş, Nîlî, Erxewanî    
Red Qirmiz, Süyer, Bermûtî, Lûkî, Sûr    
Silver Niqreyî, Sîmîn, Zêwîn    
White Çermig, Isbîd, Ispê, KezaL, Şerwetî, Caw, Sifîd, Sipî    
Yellow Zerd    

 

To describe size

Large Gep, Bil, Gewra, KeLe, Zil, KeLên, KeL    
Fat/Chubby Qeün, ÇiLçax, Perwarî, XepLe, XipiL, ZipiL, ...    
Giant Heüla, Mekîn, Mezin, ...    
Great Beg, Bêg, Bewn, Cehangîr, ...    
Little Büçig    
Long Dirîj, Bell, Durr, Dirîjnak, Kişaf    
Massive Mezin, Ga, Küyelaw, ...    
Short KuL, Nizm, ...    
Tall Dirîj, Berz, ...    
Thin Tinik, Barîk, ...    
Tiny Fîsqe, Rêz, Xwil, Xwilge, ...    

 

To describe time

Annual SaLane    
Monthly Mangane    
Daily  Rûjane    
Eternal  Cawîdan, EzeL, Heraw her, Ma, Sere mirr, ...    
Fast/Quick  Zü, Tin u tîj, Girr, Şitaw, Werca, Derca, Anî, ...    
First  Yekim, Ewwel, HeweL    
Last  Axir, Axirîn, Dima, Duma, Düya    
Long  Fire, Firye, Dirîj    
Short Kem, Girrig, An, Hiçan, Him, Îs, Sa, Wiçan, ...    
Slow  Yewaş, Nerme nerm, Gaske, Lengar, Weqez, Sewr, ...    

 

To describe an amount

All Gişt, Gir, Gird, Himar, Seraserî, ...    
Bountiful/Many Yeyhû, Fit u firewan, Pirr, Kome, Qêlig, Şeş pelig, ...    
Enough Bes    
Every Her    
Few Kemig, Cigig, Tûzig, Pirüşane, PirüşLey, ...    
Full Pirr,  Pirraw pirr, Axin, NîqeLtûz, Leqay leq, ...    
Heavy Seyîn, Giran, Qurs    
One Yek    
Some Birrig, Deseyg, Miştig, Qeyr    
Ten Dîe, De    
Very Fire, Firye    

 

To describe an emotion

Afraid Rixû, Heresnak, Kew rix, Pix-ew/û, ZîyeLig    
Angry Türre, G/Q-irj, Tuxs, Qînû, GîzeL gun, Kişmişî, ...    
Ashamed Şermende, Şermine, Rüzerdî, Xît, Ar hatin, MêL    
Envious Hesü, Çew çîne tewqi ser    
Evil ZaLim, Rüsext, ÇepeL, Bed filûs, Filûs gen, Nigrîs, ...    
Fair AdiL, Dadger    
Kind Mêrewan, XuLk xweş, Xweş xuLk    
Lazy TemeL, Lat, Age, Ega, DoLem, PinciL, TerraL, ...    
Lonely Tenya, Tek, Tak, Tene, Bîkes, Kes nenas, Sewa-de/ye    
Lucky Bextdar, Kamran, Kamrewa, Xweşbext, ...    
Mad/Crazy Lîwe, Dêwane, Şêt, Peterî, Kişe, WawiL, XwiL, ...    
Nervous Despaçe, Dese paçe    
Bad Gen, Xiraw, Ar, Erne, Êw, Eya, Eüw, ...    
Brave PaLewan, Dilêr, Zatdar, Pirr reg, Zeneqdar, ErdeL, ...    
Calm Aram, Hêmin, Kasya, Saman, Niz    
Defiant Rüdar, Çetün, Çetez, Çexmür, Tixs, Birsaq, BiLçix, ...    
Faithful W/B-efadar, Beynetdar    
Funny Xenigdar, Şen    
Good X/H-û, Xas, Baş, Xweş, Vaşe, Waş, Weş, Nîk    
Grateful/Thankful Minetbar, Minet memnûn, Minêwar, Qedrzan    
Grieving Xem da girtin, Matem    
Happy XweşaL, DiLşad, Şa- -/d/t/kam/y, Şey- a/da, ŞengûL    
Healthy Sa- q/x, Gurc, Aza, GwiLsaq, Sekamet, Liwin, Lûn, ...    
Helpless Dermine, BêdesLat, Keten    
Homeless Aware, Der we der, Eb/Ev-daL, Weylan, Pûr, HeLweda    
Obedient Serxwar, Firmanî, Gûşgîr    
Perfect We temamî, Azigar    
Proud Serberz, Ser biLên, Serfiraz    
Sad Kiz, Narahet, Daxdar, Pîran, DiL perîşan/sizyag/azar ...    
Selfish Xweypesen    
Tired Şeket, Mene, Mênê, Mîyenê, WiLeket, Xeste, ...    
Depressed DiLteng, Peşêw, Pejare, Kesas, Sîs, Kirüzyag, ...    
Determined Payar, Payer    
Hungry B/W-irsî, Ewra, Deme daLan    
Immoral Çewpîs, Pîs, Qîçmes, Bedkirdar    
Weak Bî az/haz/niz/tawişt/tûwan/zûr, Kîyer xisê, Zipirtî, Zeyîf    

 

To describe appearance

Attractive/Beautiful/Pretty Reyîn, DiLdar, Cûwan, Maşqe, ...    
Blonde Hül, MiLewî, Xorû-s/z, Xurma s/t-üçan    
Bloody Xünal-î/în, Xünaw-lî/lîn, Xün-î/în    
Elegant Xweşpûş, Pêkeftig, JîguL    
Embarrassed Şermende, Şermine, Rüzerdî, Xît, Ar hatin, MêL    
Fat Qeün, ...    
Filthy/Dirty Çirkin, Pîs, Napak, Çirki çeqîrre, Qapi qeyz, ...    
Skinny Barîk, Lerr, Lar, Siqandar, ÇeLmatig, Kiz, Meftül, ...    
Sloppy/clumsy Were la, Hare werde, Har, ...    
Clean Pak, Pak u pirç, Gird u fird, Necîm, ...    
Curly Firr, FirryaL, Gewin ser, Kirc, Ser firr    
Cute Şirîn, DiLgîr, DiLxwaz, Naz, Mekîn    
Lovely  DiLxwaz, Ezîz, Henîn    
Tall  Dirîj, BaLa berz, ...    
Thin  Barîk, ...    
Ugly  Qîz, Bed maje, Bedgil, Bed tewr, Bînür, Hepapû, ...    
Wild  Dirr- -/ne/ende, Ateşî    
Worried  Nigeran, Agir girtê, DiLgîr, Ahete ser, Nemeziryay, ...