!!!!!Behöver översättas!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

Klansamhällets maktstruktur

 

Walî

Walî -> TujmaL -> Kedxuda/Keyxuda/Küxa -> Rîş sifîd

Walî was the absolute power in Luristan - current Luristan (Pisi kuh) and Ilam (Pusti kuh) - The title of Walî was hereditary and was always inherited by the members of the same family. The title was given from father to son, but not necessarily to the eldest son. Civil strife amongst brother was not at all uncommon when the former Walî died.

The Walî reigned over all the ÊLs in his domain, he ruled as as king in the kingdom (During Safavid-, Zand- and Qajardynastierna in Iran). Walîs task against the central power was to pay taxes as well as assisting with soldiers during wartime. During the Safavid Dynasty 4 îyalet was formed at the border areas of Îran (in the case of Luristan the area remained intact since its formation during the dynasty of atabakan xurşîdî in 1174 AD), these consisted of Luristan (Îlam + current Luristan), Kurdistan, Howeiza/Xuzistan and Gurcistan/Georgia.

The Walî also acted as a judge in the case of murder, theft, land disputes, etc.. In short, he was the power and the law in Luristan.

 

 

TujmaL

TujmaL -> Kedxuda/Keyxuda/Küxa -> Rîş sifîd

The titel of TujmaL was reserved for the head of an ÊL and just like the title of Walî it was hereditary. The title always went to the eldest son in the family. The ÊL's members could not choose or dismiss a TujmaL, only the Walî could do that. In the event a tujmaL not attending their duties vis-a-vis the Walî, the TujmaL could be put aside and someone else within the same family would be put in place for him. It may also be mentioned that he was directly responsible to the Walî.

A tujmaLs tasks consisted of:

  • Tax collection: The TujmaLs collected tax from their respective ÊLs and sent these taxes to the Walî. A portion of the collected taxes went to the TujmaLs themselves.
  • Conscription: On each occasion Walin intended to draw in the campaign against his enemies went to the tujmaLin assisting walîns here (besides walîns AmLe) with soldiers and cavalry. The number was based on the size of the vest and its military power. He also "fälttågs-tax" of each goal and sent it to Walin, this tax paid walîns campaign.
  • Administer its affairs Els. Perhaps his main task was that there was peace and quiet in his electricity. As Wali, he acted as a judge for their electricity at the differences.

 

  • Uttagning till militärtjänstgöring. Vid varje tillfälle walîn ämnade dra i fälttåg mot sina fiender tillföll det tujmaLin att bistå walîns här (förutom walîns AmLe) med soldater och kavallerister. Antalet baserades på êLens storlek och dess militärmakt. Han tog också "fälttågs-skatt" av varje MaL och skickade den vidare till walîn, denna skatt bekostade walîns fälttåg.
  • Administrera sin êLs angelägenheter. Hans kanske främsta uppgift bestod i att det rådde lugn och ro inom hans êL. Såsom walî agerade han domare för sin êL vid skiljaktigheter.

 

Kedxuda/Keyxuda/Küxa

Kedxuda/Keyxuda/Küxa -> Rîş sifîd

Titeln küxa bars av en tayifes överhuvud och åtminstone i teorin var ärftlig, men det hindrade inte walîn eller tujmaLen att avsätta küxan och tillsätta någon annan i hans ställe (även från annan familj). Det har hänt vid tillfällen då folk inte varit nöjda med küxan eller då küxan misskött sina uppgifter vis-a-vis walîn.

En küxas uppgifter bestod av:

  • Skatteindrivning. Küxan samlade in skatter från sin tayife och skickade det till êLins tujmal.
  • Administrera sin tayifes angelägenheter. Det tillföll küxan att administrera sin tayife och det tillföll tayifens medlemmar att följa küxans befallningar. Han såg till att det rådde fred inom tayifen och kunde agera domare vid meningsskiljaktigheter.

Det kan också nämnas att küxan hade fullständig makt över sin tayife och han var direkt ansvarig gentemot walîn och sin tujmaL.

 

Rîş sifîd

Rîş sifîd

Titeln rîş sifîd bars av en tîres överhuvud och var inte ärftlig, utan han valdes av tîrens medlemmar som var besläktade med varandra. Man brukade välja en erfaren äldre man som respekterades av alla inom tîren. Dessa äldre herrar som valdes brukade vara bland de som deltagit i otaliga krig, varit hjältemodiga, självuppoffrande och äventyrliga, med andra ord en man som alla kunde se upp till.

Hans uppgift bestod i att försäkra sin tîres väl och ve. Han kunde också agera som domare vid meningsskiljaktigheter. Det mest intressanta är att han valdes av sina gelikar.

 

Amil/Nazir

Amil valdes bland familjer tillhörande walîns AmLe och deras enda uppgift var skatteindrivning. Dessa drev in de skatter som tujmaLin hade samlat in och var i direkt kontakt med densamme.